Ocena efektywności pracy z uczniem autystycznym

Pobierz

odczytywanie mowy z ruchów ust.. Odpowiada na pytanie pełnym zdaniem.. Informacje dotyczące ucznia, dla którego proponuję przykładowe zajęcia Imię ucznia: SzymonWiek 14. latKlasa: 1 GimnazjumDiagnoza medyczna: autyzm wysokofunkcjonującyDiagnoza psychologiczno-pedagogiczna: wyniki aktualnego badania psychologiczno-pedagogicznego wykazują przeciętny poziom rozwoju funkcji .Tempo i rytm pracy dostosowywałam do aktualnego stanu psychofizycznego ucznia (w razie potrzeby robiłam częste, krótkie przerwy w pracy, stosowałam zmienne tempo lekcji) stopniowałam trudności, zapewniałam poczucie bezpieczeństwa, przyjazną atmosferę /życzliwości, ciepła emocjonalnego/ w tym; w szkole, na wycieczkach szkolnych, warsztatach.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 7 z 9 włożony w wykonywanie zadania, przyrost wiedzy i umiejętności, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu zadań, stosunek do obowiązków szkolnych, stopień przygotowania - odrabianie prac domowych, ocena z języka polskiego oraz z zachowania dokonywana1.. autokontrola słuchowa.. Cele edukacyjne: · Dziewczynka stosuje poznane zasady uczenia się, co przekłada się na jej efekty pracy oraz polepszenie pamięci; · Znacząco poprawiła się technika oraz tempo czytania, uczennica rozumie przeczytany tekst, potrafi wskazać szczegółowe informacje; · Przepisując tekst popełnia coraz mniej błędów, pamięta o .Konspekt zajęć dla ucznia z autyzmem wraz z charakterystyką i diagnozą ucznia I..

Sprząta po zakończonej pracy.

pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządów artykulacyjnych.. Reklamy.. subskrypcja 6 zł.Plik Rewalidacja i ocena efektywności metod pracy z dzieckiem autystycznym".doc na koncie użytkownika nattalia1988 • folder praca licencjacka autyzm • Data dodania: 3 cze 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Autyzm i jego wpływ na relacje społeczne Największą trudność osobom z autyzmem sprawia kontakt z drugim człowiekiem.. Na zajęciach rewalidacyjnych wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne oraz zabawy z elementami chwytu, rzutu, toczenia .pomocy uczniowi Ocena efektywności pomocy - psychologiczno - pedagogicznej w tym efektywności realizowanych zajęć Wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem Uwagi nauczyciela i wychowawcy DO WYKORZYSTANIA PRZY PPP Wnioski - przykładowe zapisy: Zalecenia /Rekomendacje/ - przykładowe zapisy: Pomoc przyniosła efekty w .Metody: ćwiczenia logopedyczne: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy, słuchu fonematycznego.. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : skala oceny zachowań autystycznych / Jacek J. Błeszyński.. Poza tym istotna jest współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym ..

9 ... potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania.

Potrafi samodzielnie wypowiedzieć się nt. obserwowanych zjawisk.. Przygotowując się do klasyfikacji półrocznej miejmy świadomość, że rodzic i uczeń mają prawo uzyskać informację zwrotną o efektach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. zabawy dźwiękonaśladowcze.ZASADY PRACY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM - JAK ZWIĘKSZYĆSKUTECZNOŚĆ ODDZIAŁYWAŃ 1.. 2.Dostosowywanie form i metod pracy oraz zapewniały mu otrzymywanie ocen motywujących go do wytężonej pracy, wykorzystując w tym celu pełną skalę ocen.. uwrażliwianie miejsc artykulacji.. Stopień realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych.. Stosuje różne formy wypowiedzi (np. rozmowa kierowana, swobodne wypowiadanie się, opowiadanie, dyskusja, inscenizacja) .. Wypowiada kilka zdań o obrazku (stosuje dłuższe wypowiedzi) .. Ponadto doskonaliłam samodzielność ucznia, kształtowałam umiejętności radzenia sobie z emocjami i stymulowałam ogólny rozwój chłopca.Efekty: • ukierunkowanie metod i form pracy zgodnie z potrzebami rozwojowymi uczniów, • poprawa efektywności pracy szkoły, • możliwość samooceny uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności polonistycznych, • ocena stanu przygotowania do egzaminu maturalnego, • wysokie wyniki na egzaminie maturalnym z języka polskiego .Ocena pracy rewalidacyjnej Rok szkolny: Szkoła: Klasa: Uczennica: Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne: ..

J. "Praca z uczniem autystycznym w warunkach klasy ...Stanowisko pracy ucznia ze spektrum autyzmu.

Spraw, aby uczeń się nie nudził - upewnij się, że uczeń jest skoncentrowany; dopasuj program edukacyjny do możliwości danego ucznia; przeplataj programy trudniejsze łatwiejszymi; prezentuj zadania w odpowiednim (dość szybkim) tempie.. kontrola wzrokowa.. 05.11.2012; Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2012 .. Wycina z papieru z uwzględnieniem stopnia trudności.. Jeśli ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stwarza Wam trudność, poniżej znajdziecie inspirację do stworzenia takiego dokumentu.WOPFU - Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przykład IPET-u dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu IPET dla ucznia ze spektrum autyzmuOsiągnięcia uczniów.. Wymagania te powinny zapewniać realizację celów edukacyjnychwynikających z podstawy programowej w takim stopniu, w jakim jest to możliwe z uwagi na występujące u uczniaPozytywnej oceny dorobku zawodowego UZASADNIENIE W okresie ..

Efektywność pracy z dzieckiem autystycznym powiązana jest z jego zaburzeniami integracji sensorycznej.

Zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela wspomagającego koncentrują się na udzielaniu wsparcia uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną (słabe widzenie i niepełnosprawność intelektualna lekkiego .W pracy z uczniem skupiałam się przede wszystkim na rozwijaniu mocnych stron i kształtowaniu pozytywnej samooceny ucznia oraz rozwijaniu umiejętności społecznych, komunikacyjnych i interpersonalnych.. Na miarę swoich możliwości zapamiętuje słowa i melodię poznanych piosenek.. Poczynając od inicjowania interakcji, podtrzymywania jej aż po zakończenie, zgodnie z przyjętymi normami kulturo- wymi.. Posiada bogaty zasób słów.. laboratorium EE Grzybowski Stodulski Sp.. Nie jest to jednak równoznaczne z całkowitym brakiem kontaktów społecznych.- zajęcia logopedyczne - nieliczne echolalia, wydłużył się czas uwagi, duży rozwój mowy czynnej, układa proste zdania, posiada bogaty słownik, dużo lepsza komunikacja, potrafi skonstruować prostą informację, odpowiada na zadawane pytania, prowadzi krótką rozmowę, sam inicjuje dialog, opowiada o wcześniejszym zdarzeniu, wskazany dalszy rozwój mowyGraficzne przedstawienie sposobów pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. B o h a t e r ó w W r z e śn i a 1 9 3 9 w K o l b u s z o w e j Strona 3 CHARAKTERYSTYKA UCZNIA SŁABEGO Przystępując do charakteryzowania ucznia słabego , należy uświadomićPraca z uczniem autystycznym Zestawienia bibliograficzne.. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2011 sygn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt