Omów proces integracji państw europy zachodniej po ii wojnie światowej

Pobierz

rozgrywającej się po drugiej wojnie światowej, obejmującej kraje zachodniej Europy, na Wschodzie - w strefie radzieckich wpływów dochodziło do podobnych procesów zjednoczeniowych.. 2.Pierwsze projekty zjednoczeniowe.. W 1947 roku został ogłoszony plan Marshalla, który zakładał pomoc Stanów ZjednoczonychNatomiast w pozostałej części Europy Zachodniej pomysł przyjęto z rezerwą.. W 1918 r. rozkładowi uległa wielonarodowa monarchia Habsburgów.. W krajach Europy Zachodniej narastała jednak obawa, że dojdzie do kolejnej wojny, tym razem z coraz silniejszym Związkiem Sowieckim.. poleca 82% 1583 głosów.. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dnia 11 listopada 1918 roku, i po zakończonych walkach o granicę zaczęły się starania o integrację narodu polskiego.. Do przyczyn zintensyfikowania wysiłków zjednoczeniowych zaliczały się takie czynniki, jak: nawiązanie współpracy miedzy państwami europejskimi , co było warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez Stany Zjednoczone w ramach planu MarshallaMiało to duży wpływ na proces integracji gdyż pomoc w ramach planu Marshalla uzyskały zarówno paostwa zwycięskie jak i pokonane w wojnie.. W 1957 r. traktat rzymski ustanawia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i nową erę coraz ściślejszej współpracy w Europie.. dział: Zagrożenia i problemy współczesnego świata..

Idea politycznego i gospodarczego współdziałania państw trafiła więc na podatny grunt.

Po 1945 ludzie najbardziej potrzebowali nadziei, toteż idea jedności .Europa po 1918 r. I wojna światowa doprowadziła do diametralnej zmiany w układzie granic europejskich, Konflikt, w którym udział wzięły największe państwa ówczesnej Europy, przekształcił mapę nie tylko Europy Środkowej i Wschodniej, ale także i Bliskiego Wschodu.. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej powstały warunki do urzeczy­ wistnienia idei integracji europejskiej, rozumianej jako świadome tworzenie współ­ pracy politycznej określonej grupy państw.. Chodziło o wspólną odbudowę Europy po zniszczeniach wojennych.. Zjednoczona, demokratyczna Europa jako alternatywa podzielonego nacjonalizmami kontynentu.Integracja europejska po II wojnie światowej Po II wojnie światowej (1939 -1945 r.) państwa zachodniej Europy czuły się zagrożone ekspansją komunistycznego Związku Radzieckiego i rosnącą przewagą Stanów Zjednoczonych.. Motywy integracji po zakończeniu działań wojennych można sprowadzić do pięciu głównych punktów: 1) Dążenie do ukształtowania nowej europejskiej tożsamości; po błędach nacjonalizmów Europa wymagała zbudowania wspólnoty nowego rodzaju..

Po zakończeniu II wojny światowej idea jedności europejskiej rozwijała się w nowych warunkach.

Treść.. Dla Francji oznaczałby poddanie francuskich sił nuklearnych pod kontrolę NATO.. Coraz większego znaczenia nabierała więc idea konsolidacji europejskiej.Działania na rzecz integracji europejskiej po II wojnie światowej podjęte przez państwa Europy zachodniej, wynikały z jednej strony z konieczności odbudowy zniszczonej gospodarki, z drugiej z obawy przed powtórzeniem tragedii wojny.. Filmy.. Kontynuacją tej organizacji jest OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która powstała w 1960 r. Po II wojnie światowej znaczenie paostw europejskich znacznie się zmniejszyło.Utworzenie wspólnego rynku.. W okresie tym rodzi się jednak również zimna wojna, która podzieli kontynent na .2) w Grecji w 1974 r., 3) w Hiszpanii: Ø 1975 - umiera długoletni dyktator Hiszpanii Francisco Franco, Ø Juan Carlos - nowy król Hiszp anii, rozpoczął demokratyzację.. Wielka Brytania, Francja, a najbardziej zniszczone, podzielone Niemcy znaczyły ułamek tego co przed 1939 rokiem.Po zakończeniu II wojny światowej idee integracyjne były tak żywo omawiane, ze leżały one w kręgu zainteresowań nie tylko polityków, ale także naukowców, intelektualistów, artystów oraz różnego rodzaju ruchów i stowarzyszeń.do sytuacji po II wojnie światowej..

Odżyły dążenia zjednoczeniowe.Przyczyny integracji europejskiej W europie po II wojnie światowej idee integracyjne znacznie się ożywiły.

Ojcowie założyciele .. Osoby, które głównie przyczyniły się do budowy pokojowej, zjednoczonej Europy po II wojnie światowej, określa się mianem ojców założycieli zjednoczonej Europy.. Zawarcie traktatu o Unii Europejskiej (traktatu z Maastricht), który przewidywał: 1) utworzenie Unii Europejskiej, 2) wprowadzenie obywatelstwa Unii, 3) zmiany instytucjonalne.Przyczyny rozpoczęcia integracji państw Europy Zachodniej po II wojnie światowej: Upadek mocarstwowości - Po II wojnie światowej, pierwszy raz od setek lat, państwa Europy Zachodniej przestały być mocarstwami na skalę światową.. Dla Bonn projekt skutkowałby utrzymaniem wojskowej zależności Bonn od Waszyngtonu.. Głównym i zarazem największym problemem, który stał na .Szczególnie szybki rozwój idei integracyjnej w Europie nastąpił w II poł. XX wieku, po zakończeniu II wojny światowej.Pojawiło się silne dążenie do utworzenia wspólnoty europejskiej, która pozwoliłaby odbudować Europę po katastrofalnych wydarzeniach drugiej wojny światowej i zapobiec wojnie w przyszłości.. Należeli do nich .Jun 5, 2020Proces integracji europejskiej przebiegał w następujących etapach, które możemy nakreślić następująco: ..

Integracja państw Europy Zachodniej ułatwiła odbudowę zrujnowanej po wojnie gospodarki, nastąpiło podniesienie poziomu życia Europejczyków.

Od 1 stycznia 2001 r. do Unii Gospodarczej i Walutowej należy dwanaście państw, po zniesieniu okresu derogacji dla Grecji (o czym zadecydowała 19 czerwca 2000 r., w Santa Maria .Powrócono do tej koncepcji po zakończeniu II wojnie światowej.. Integracja europejska: a) p rzyczyny integracji europejskiej: 1) trauma po II WŚ, zbrodniach faszyzmu, nazizmu, komunizmu,Trudności w odbudowie i integracji Polski po I Wojnie Światowej.. .Integracja europejska - określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym.Jej korzeni doszukiwać się można już w epoce starożytnej, jednak jej praktyczne przejawy uwidoczniły się dopiero po zakończeniu II wojny światowej, szczególnie po Kongresie Haskim oraz zawarciu Traktatu paryskiego.Zrujnowana po wojnie Europa Zachodnia rozpoczęła dzieło integracji.. W wyniku tych francusko - amerykańskich nieporozumień wśród zwolenników integracji wytworzył się podział.Kolejne etapy integracji państw Europejskich Wspólnoty Gospodarczej oraz jej rozwój przedstawia poniższe kalendarium: • 1967 r. - połączenie EWWiS, EUROATOM i EWG we Wspólnotę Europejską, • 1973 r. - "otwarcie na północ" powoduje włączenie do WE Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii,Wschodnio-europejska forma integracji czyli Wspólnota Niepodległych Państw.. Procesy integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej.. 1950Do integracji państw Europy Zachodniej w niemałym stopniu przyczyniły się Stany Zjednoczone, które w okresie zimnej wojny dążyły do zjednoczenia tej części Europy i przeciwstawienia jej Europie Wschodniej.W sferze gospodarczej najważniejszą rolę w procesie integracji państw Europy Zachodniej odegrały wspólnoty europejskie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt