Obywatelstwo polskie i unijne prezentacja

Pobierz

Obywatelstwo UW ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa Państwa Członkowskiego.. Aby cudzoziemiec uzyskał polskie obywatelstwo musi wystąpić z wnioskiem do prezydenta poprzez wojewodę lub konsula, wykazać się znajomością języka polskiego i spełnić jeden z warunków: a.Proces akcesyjny Polski do Unii Europejskiej trwał w latach .. 1) obywatelstwo polskie - nabywa się przez urodzenie (art. 34) oraz w drodze naturalizacji cudzoziemca w wyniku decyzji prezydenta (art. 137), 2) w naszym kraju przyjęto następujące zasady: obywatelstwo polskie nabywa osoba, której przynajmniej jedno z rodziców byłoPrawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej -zasada przyrodzonej godności (art. 30) -zasada wolności (art. 31) -zasada równości wobec prawa (art. 32) -zasada równości kobiet i mężczyzn (art.33) -ochrona mniejszości narodowych i etnicznych (art. 35) -prawo do opieki podczas pobytuObywatelstwo polskie i unijne Nabycie obywatelstwa Przykłady praw i obowiązków obywatela.. Struktura administracji publicznej w Polsce.. Gdy zgłosisz czyjś zgon - paszport tej osoby automatycznie straci ważność.. Będąc obywatelem polskim i równocześnie obywatelem innego państwa, nie można powoływać się ze skutkiem prawnym przed polskimi organami władzy państwowej na to inne obywatelstwo i na wynikające z niego prawa i obowiązki.Obywatelstwo Unii Europejskiej - więź prawna łącząca osobę fizyczną z Unią Europejską oraz dającą tej osobie określone prawa i nakładającą na nią określone obowiązki..

Obywatelstwo polskie i unijne.

Obywatelstwo polskie nie zostało wtedy zlikwidowane czy zastąpione nowym, lecz rozszerzone o dodatkowe uprawienia.Poradnik prawny - Obecnie w zasadzie nie można swobodnie zrzec się obywatelstwa polskiego.. Udział w wyborach na Uczę.pl.. Europejska inicjatywa obywatelska (4.1.5)Scenariusz lekcji 1.. Obywatelstwo jest zapisane w artykule 9 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którym obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego.1)Wyjaśnij, jak nabywa się obywatelstwo polskie i unijne; 2) Ustal, w jakim urzędzie i w jaki sposób uzyskuje się dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, jak rejestruje się motocykl i samochód; 3) Podaj formalne warunki, jakie spełnid musi obywatel, by wziąd udział w wyborach; 4) Wyjaśnij, co może zrobid obywatel, gdy nie zgadza się z decyzją urzędu; 5) Wyjaśnij, co to jest .. Poprawa i omówienie sprawdzianu 8.. Dzięki obywatelstwu Unii Europejskiej każdy obywatel UE ma m.in prawo:1.. Prawo wyborcze w Polsce.. Istota obywatelstwa.. zad 9.Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.1.. Informacja .Obywatelstwo Unii nie wiąże się jak dotąd z żadnymi obowiązkami dla obywateli Unii, choć jest o nich mowa w art. 20 ust..

Obywatelstwo unijne .

Wstąpienie Polski do wspólnoty poprzedzone było referendum z czerwca 2003 r., w którym zdecydowana większość Polaków powiedziała TAK dla członkostwa Polski w Unii.Mogą wybrać jedno lub postanowić, że dziecko będzie miało dwa obywatelstwa: np. po matce obywatelstwo polskie, po ojcu - francuskie, chyba że prawo drugiego kraju tego zabrania.. Jak załatwić sprawę w urzędzie.. Wiedza o społeczeństwie.. Dziecko nabywa - na mocy prawa - obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka.Instytucje i organy UE w skrócie.. Istota obywatelstwa.. Polscy uzyskali status obywateli Unii Europejskiej wraz z przystąpieniem do niej naszego państwa (2004 r.).. Praca klasowa (ok.10X) 7.. (wysyłam link do prezentacji, proszę zapoznać się z pojęciem obywatelstwa i sposobami nabywania obywtelstwa ) .. Parlament Europejski; Rada Europejska; Rada Unii Europejskiej; Komisja Europejska; Trybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejczĘŚĆ 1: podstawy prawne i instytucjonalne polskiego systemu migracyjnego czĘŚĆ 2: zasady wjazdu na terytorium rzeczypospolitej polskiej czĘŚĆ 3: legalizacja pobytu obywateli paŃstw trzecich w celach ksztaŁcenia siĘ na studiach czĘŚĆ 4: wjazd i pobyt obywateli paŃstw czŁonkowskich ue i czŁonkÓw ichstracisz polskie obywatelstwo, zmienisz swoje dane osobowe (nazwisko, imię albo imiona, datę i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL), zostanie unieważniony..

Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiegoObywatelstwo polskie a unijne.

Obywatelstwo Unii Europejskiej oznacza szereg uprawnień dla podmiotu, który je posiada.. Obywatelstwo polskie i unijne.. liceum-klasa-1.. Prawa te ulokowane są w rozdziale V Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.. 1obywatel.. W Polsce obowiązuje zasada prawa krwi.. Obowiązki obywatela:-wierność RP oraz troska o dobro wspólne-przestrzeganie prawa-płacenie podatków-obrona ojczyzny-dbałość o stan środowiska Prawa obywatela:-dostęp do służby .Obywatelstwo unijne zostało ustanowione traktatem z Maastricht w 1992 r. Polacy uzyskali status obywateli UE wraz z przystąpieniem do niej naszego kraju.. Wcześniej jednak były sytuacje, gdy niejako automatycznie traciło się obywatelstwo polskie lub też pozbawiało się obywatelstwa niektóre kategorie osób.WOS, kl.8 SP, obywatelstwo Temat: Obywatelstwo i narodowość.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego .. Polega ona na obustronnych obowiązkach i prawach.. Obywatelstwo polskie i unijne.. zostało ustanowione traktatem z Maastricht z 1992 roku.. Obywatelskość - właściwa postawa obywatela wobec państwa oraz zaangażowanie w sprawy publiczne.. Posiadanie drugiego obywatelstwa nie zwalnia z żadnych obowiązków wobec Polski ani nie ogranicza praw polskiego obywatela.Obywatelstwo - więź prawna jednostki i państwa..

Nikt też nie może być ukarany pozbawieniem obywatelstwa polskiego.

Wraz z uzyskaniem obywatelstwa polskiego automatycznie nabywa się także obywatelstwo Unii Europejskiej.Oznacza to oczywiście, że każdy obywatel Polski posiada również Obywatelstwo Unijne.. Ball7231 2014-09-20 06:58:05 UTC #1. zad 7.Wyraź swoją opinię na temat problemu,którego dotyczy dyskusja na forum internetowym.. Obywatelstwo to prawny stosunek wskazujący na przynależność jednostki do danego państwa.. Obywatelstwo polskie i unijne.. Każdy może osiedlić się w dowolnym kraju UE, jeżeli spełnia określone warunki, które zależą na przykład od tego, czy pracuje bądź studiuje.Obywatelstwo Unii Europejskiej jest specyficzną więzią prawną, która łączy każdą jednostkę posiadająca obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich z Unią Europejską.. Stanowi to główną różnicę między obywatelstwem UE a obywatelstwem państw członkowskich.. Szczególną formą przynależności do społeczeństwa jest obywatelstwo, które wynika z więzi prawnej łączącej jednostkę z państwem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt