Umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii pedagogiki i dydaktyki

Pobierz

Przygotowywałam karty pracy i pomoce dydaktyczneMay 6, 2022Aug 25, 20214) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki; 5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego; 6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;May 17, 2021Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r.. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Systematycznie czytałam fachową literaturę oraz korzystałam ze zbiorów Internetu.Jun 3, 2022Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach Awans zawodowy i odbywanie poszczególnych stażów ma służyć udoskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.May 11, 2022stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki; wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego; korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych; omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;W czasie praktyki pedagogicznej studenci poszerzają swoje umiejętności zawodowe realizując zajęcia edukacyjne i zadania psychologiczno-pedagogiczne właściwe dla systemu oświatowego..

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

spójrz do podpunktu b (awans na nauczy-ciela mianowanego).. 2 pkt 4 "Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela 1.§ 6.2., pkt 4: Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.. Dodatkowo uzyskujesz wpis w suplemencie do dyplomu oraz osobne zaświadczenie o ukończeniu przygotowania pedagogicznego i uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich.umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki; umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego; umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;4 days ago3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanychUmiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki; 5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego; 6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy w charakterze nauczyciela w placówce podległej MEN, ..

Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania.

Przykłady: • stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki podczas prowadzenia zajęć lub wyko-nywania innych czynności związanych z powierzonymi obowiązkami wynikającymi z zakresu czynności nauczyciela bibliotekarza, W celu poszerzania wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki systematycznie sięgałam po różne pozycje książkowe, dotyczące tych zagadnień.umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki spójrz do podpunktu b (awans na nauczy-ciela mianowanego).. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy.uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze statutu szkoły podejmować prace na rzecz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe — samodzielnie lub w formie kształcenia ustawicznegoWymagania § 7 ust.. AWANS ZAWODOWY WG ROZPORZĄDZENIA Z 2018 a) Awans nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowegoJun 1, 2021May 6, 2021W czasie trwania stażu starałam się w różny sposób pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, wykorzystując ją na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.. Zgodnie z jego brzmieniem przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin, w powiązaniu .W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, dobór metod, a także aktywność i reakcje uczniów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt