Wypowiedz argumentacyjna kryteria

Pobierz

•Posługiwanie się specyficznymi środkami stylowymi i językowymi(modalność-postawa piszącego).. 14.WYWIAD Uczeń: I.. Części te należy podczas wypowiedzi ułożyć w tej właśnie kolejności.umieć napisać tzw. wypowiedź argumentacyjną.. Podzielone jest - ze względu na rodzaj dokumentów - na dwie części: książki oraz artykuły z czasopism.. Poniższą notatkę przepisz do zeszytu, słownictwo staraj się zapamiętać.. Poniżej przeczytasz wiadomości na jej temat.. Elementy pisma są prawidłowo rozmieszczone na kartce.. Przeprowadza wywiad zgodnie z tematem.. Zapoznajcie się z informacjami na temat formułowania argumentów, tj.Wypowiedź argumentacyjna, w której brak uzasadnienia, nie zawiera logicznie poprawnych argumentów za przyjętym rozwiązaniem problemu lub rozwija myśli niezwiązane ze stanowiskiem.. Zamieszcza tytuł wywiadu, prezentujący bohatera.. KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI O CHARAKTERZE TWÓRCZYM 1.. C. Poprawność rzeczową ocenia się na podstawie liczby błędów rzeczowych.. Zapoznajemy się z prezentacją dotyczącą ropzprawki, oraz z materiałem w podręczniku (str 184).. → Do per­fek­cji dopro­wa­dzi cię dba­łość o język, brak cza­sow­ni­ków w for­mie oso­bo­wej i zdań poje­dyn­czych.LEKCJA 4- Budowa wypowiedzi argumentacyjnej.. WSTĘP WSTĘP Wstęp wypowiedziWypowiedź argumentacyjna na języku polskim Zestawienie bibliograficzne odnotowuje zbiory Biblioteki Pedagogicznej im..

Wypowiedź argumentacyjna - ćwiczenia.

Wykonujemy ćwicznia z załączonych linków.. Stosuję szablony językowe charakterystyczne dla każdej z form wypowiedzi.Wypowiedź argumentacyjna stanowi również zasadniczą formę, której wymagamy podczas pisemnego egzaminu maturalnego - na poziomie podstawowym uczeń ma napisać rozprawkę problemową lub interpretacyjną, na poziomie rozszerzonym - wypowiedź argumentacyjną lub interpretację porównawczą, którą należy uznać za typ tekstu argumentacyjnego.otrzymuje tylko i wyłącznie punkty za kryteria VII-XI.. Zapisujemy w zeszycie temat lekcji.. Pismo ma marginesy z obu stron kartki.. •Porządkowanie przebiegu rozważań (kolejność oraz miejsce argumentów,dobórprzykładów).. przy­po­mnij tek­sty kul­tu­ry, na któ­re się powołałeś; + możesz dopi­sać kon­tekst (np. filo­zo­ficz­ny, este­tycz­ny, histo­rycz­ny, biograficzny).. Określ, jaki problem podejmuje Anna Pawełczyńska w podanym tekście.. Kompozycja tekstu 5.. Stosuje zróżnicowane pytania.. Głównym celem rozprawki jest przekonanie odbiorcy do postawionej tezy (w przypadku for and against .Wzorzec do pisania maturalnej wypowiedzi argumentacyjnej, uwzględniający wszystkie wymagania maturalne wypowiedź argumentacyjna przeczytaj (nawet razy) zePoprawnie sformułowana w porządku artystycznym wypowiedź składa się z pięciu części: wstępu ( exordium ), narracji ( narratio ), argumentacji ( probatio ), refutacji ( refutatio) i zakończenia ( conclusio )..

Realizacja tematu wypowiedzi 2.

Heleny Radlińskiej ZCDN w wyborze za lata .. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz do innych .Przygotowane przez nas lekcje zostały opracowane z myślą o uczniach zarówno klasy VIII jak i uczniów klas ponadpodstawowych.. Sformułowania pomagające wprowadzić tezę: Moim zdaniem…, Uważam, że……, Sądzę, że…, Według mnie…, 2.KRYTERIA SUKCESU: Pismo zawiera wszystkie obowiązkowe elementy.. Sprawozdanie powinno więc zawierać dokładne informacje o danym zdarzeniu a także opinię autora.. Wiadomości na temat wypowiedzi argumentacyjnej ETAP I -definicja i schemat wypowiedzi Ty już wiesz z naszych ostatnich i przedostatnich zajęć, że: teza -twierdzenie, dla którego przedstawia się uzasadnienie; opinia, której słuszności jesteśmy pewniKRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom rozszerzony Listopad 2018 Przykładowy plan wypowiedzi argumentacyjnej Temat 1.. Sprawozdanie to jedna z form pisemnych których tworzenie ma na celu przedstawienie wydarzeń.. Pisz!. Sprawozdanie warto zacząć od przedstawienia ogólnych informacji o wydarzeniu.•Krytyczne myślenie(analiza, problem, rozważanie,własne zdanie, argumenty).. Elementy twórcze 3. Kompetencje literackie i kulturowe 4.. Wymaga ona rozstrzygnięcia problemu oraz udokumentowanie swojego stanowiska Wypowiedź argumentacyjna Jaka jest kompozycja takiej wypowiedzi?.

Niejednokrotnie już redagowaliście wypowiedzi argumentacyjne.

JęzykUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk.. Pomyłki (np. w nazwach własnych lub datach) niewpływające na uzasadnienieJeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej jest oceniana wyłącznie w 3 pierwszych kategoriach (realizacja tematu, elementy retoryczne, kompetencje literackie i kulturowe).. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Wypowiedż argumentacyjna to forma wypowiedzi mająca charakter rozważań na ściśle określony temat.. Używając wzoru, który znajduje się w załącznikach wykonujemy zadanie 6 z 186 strony podręcznika.. W ich obrębie publikacjeWypowiedź argumentacyjna na poziomie rozszerzonym jest formą wypowiedzi pisemnej, w której od ucznia wymaga się: - zrozumienia załączonego do polecenia tekstu krytycznoliterackiego, historycznoliterackiego lub teoretycznoliterackiego;latach oraz stałe, uniwersalne kryteria oceniania dla poszczególnych form wypowiedzi ułatwią uczniom przygotowanie się do egzaminu, ukierunkują edukację polonistyczną na rozwijanie rzeczywistych umiejętności związanych z tworzeniem tekstu, będą wsparciem dla samodzielnego stawiania tez i dochodzenia do interpretacyjnych wniosków.Jak napisać sprawozdanie - wskazówki, przykład sprawozdania..

Zachowuje właściwą kompozycję wywiadu, trójdzielność wypowiedzi.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt