Wzór karty monitorowania podstawy programowej 2019

Pobierz

Redaktor prowadzący grupy czasopism oświataPrzedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej Przedmiot monitorowania realizacji podstawy programowej mo żna rozwa żyć w czterech zakresach 1.. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W PRZEDSZKOLU.. Poleć znajomemu.. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 uwzględnia monitorowanie realizacji podstawy programowej: a)tak.. 12.Karta monitorowania realizacji podstawy programowej w zakresie zgodności realizowanych treści nauczania z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego.. Przedmiot język niemiecki Podręcznik Niko 3 Rok szkolny Klasa Imię i nazwisko nauczyciela Temat w podręczniku− wymagania ogólne Treści nauczania - wymagania szczegółowe Numer wymagania wg podstawy Termin realizacji / uwagi Rozdział 17.. Monitorowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: .. Czerwiec 2022.. KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W PRZEDSZKOLU.. Wymaganie szczegółowe Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej .. ETAP EDUKACJI Wychowanie przedszkolne Grupa / wiek dzieci Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolneMonitorowanie realizacji podstawy programowej w szkole podstawowej..

arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019.

Arkusz monitorowania podstawy programowej - chemiaw Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców, dyrektor szkoły.. uprzejmie informuję, że na platformie nadzoru pedagogicznego 23 maja br zostanie udostępniony.. W. Ś.. C. monitorowania realizacji podstawy programowej w tomie EXAKT plus 1. a) w zakresie zrealizowanych godzin: I semestr II semestr Rok szkolny .. w zakresie zgodności realizowanych treści nauczania z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego: Etap edukacyjny III Przedmiot język niemiecki .10.. Monitorowanie nie jest narzędziem kontroli - jest badaniem w działaniu służącym realizacji podstawy programowej i poprawie efektów uczenia się.Wzory druków; Dokumenty szkolne..

Dyrektor szkoły oraz nauczyciele mają obowiązek monitorowana podstawy programowej.

Przedmiot język niemiecki Podręcznik Wir smart 3 dla klasy 6 Rok szkolny Klasa Imię i nazwisko nauczyciela TematTreści nauczania z podstawy programowej - wymagania dla ucznia Data realizacji Przykłady zapisów w dzienniku lekcyjnym (temat) Lp.. Dokumenty rok szkolny 2021/2022; Dokumenty rok szkolny 2020/2021; Dokumenty rok szkolny 2019/2020; Kalendarz imprez; Biblioteka.. Karty przekazuje się wraz z dokumentacją pedagogiczną danej klasy (dziennik lekcyjny).. Środki językowe Życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia.. Monitorowanie realizacji tre ści z podstawy programowej (np. numeryczne odniesienie si ę do podstawy programowej np. 1.1, 13.2 - przedszkolu lub 1.1.a - w klasie I).. b) nie.Czytaj więcej o: Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019 27 maja 2022 Wykaz organów prowadzących do objęcia wsparciem finansowym modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"11. karta monitoringu realizacji podstawy programowej - matematyka 12. karta monitoringu realizacji podstawy programowej - muzyka 13. karta monitoringu realizacji podstawy programowej - plastyka 14. karta monitoringu realizacji podstawy programowej - wdŻ 15. karta monitoringu realizacji podstawy programowej - wos 16. karta monitoringu .Karta monitorująca realizację podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych..

"Karta monitorowania realizacji podstawy programowej" jest prowadzona przez nauczycieli na bieżąco.

w roku szkolnym 2011/2012 (przykład wypełnienia) Etap edukacyjny I (klasy I-III)Przykładowy arkusz monitorowania podstawy programowej OBSZAR WRZESIEŃ PAŹDZIER NIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY 1.. 2.monitorowanie treści z podstawy programowej zapisane w 4 obszarach; monitorowanie osiągania efektów realizacji podstawy programowej, tj. stopnia opanowania przez dzieci poszczególnych umiejętności; monitorowanie przestrzegania warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.- Wzór oświadczenia nauczyciela o stopniu realizacji podstawy programowej Załącznik 3 A - Roczna karta monitorowania ramowych planów nauczania na cykl kształcenia Załącznik 3 B - Roczna karta monitorowania ramowych planów nauczania na cykl kształcenia Załącznik 4 - Arkusz obserwacji lekcji Z ałącznik 1 A Plan nauczaniaZałącznik 1 - Karta monitorowania realizacji podstawy programowej Załącznik 2 - Wzór oświadczenia nauczyciela o stopniu realizacji podstawy programowej Załącznik 3 - Karta monitorowania ramowych planów nauczania Załącznik nr 1 do Procedury monitorowania podstawy programowej w Szkole Podstawowej w NieradzieKarta monitorowania realizacji podstawy programowej w zakresie zgodności realizowanych treści nauczania z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego..

Nauczyciele zgłaszali zagrożenie niezrealizowania podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019: a) tak.

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.. Są one bowiem tylko pewną propozycją.. Proszę nie traktować rozwiązań zawartych w tej publikacji jako jedynych i ostatecznych.. Dyrektorzy wypełniają zamieszczoną tam ankietę monitorowania (poniżej zamieszczona wersja tekstowa).Imię i nazwisko dyrektora ……………………………………………………………………….. monitorowanie będzie prowadzone w terminie od 24 maja do 3 czerwca br. Pobierz arkuszSzanowni Państwo, W dniu 24 maja 2019 r. rozpoczęło się monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019.. codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, świętakoncepcję monitorowania podstawy programowej na wybrany okres w ramach eduka-cji wewnętrznej.. .Arkusze monitorowania nowej podstawy programowej w klasie I, IV i VII Opis procedury monitorowania nowej podstawy programowej, wzór zarządzenia dyrektora oraz przykładowe arkusze dla nauczycieli.. Zbiory on-line; Lektury klasy I-III; Lektury klasy IV-VIII; Dokumenty biblioteki szkolnej; Szkolna Izba Regionalna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt